Risk checker

Mae Prostate Cancer UK yn brwydro i gynorthwyo rhagor o ddynion i oroesi canser y prostad a mwynhau ansawdd bywyd gwell. Mae gennym dair blaenoriaeth:

  • Cynorthwyo dynion a darparu gwybodaeth
  • Canfod atebion trwy ariannu ymchwil
  • Arwain newid i wella ymwybyddiaeth a gwella gofal

Cefnogi dynion a darparu gwybodaeth

Mae gan ein Nyrsys Arbenigol amser i siarad ac ateb cwestiynau – yn Saesneg - ynghylch canser y prostad a phroblemau’r prostad. Yn ychwanegol i’n gwybodaeth yn Gymraeg a restrir yma, rydym yn darparu rhagor o wybodaeth yn Saesneg wedi’i hargraffu ac i’w lawrlwytho. Mae ein cymuned ar-lein a’n gwasanaeth cymorth un i un yn cysylltu dynion a’u teuluoedd ag eraill sy’n gwybod beth maent yn ei brofi. 

Canfod atebion trwy ymchwil

Rydym yn ariannu ymchwil i brofion, triniaethau ac achosion canser y prostad. Dros y blynyddoedd, mae ymchwil yn y maes hwn wedi’i danariannu’n ddifrifol. Rydym yn newid hyn. 

Arwain newid i wella ymwybyddiaeth a gwella gofal

Byddwn yn gweithio gyda’r cyhoedd, y llywodraeth a’r GIG â chymorth ein gwirfoddolwyr i wella ymwybyddiaeth a sicrhau gwasanaeth gwell i ddynion sydd â chanser y prostad. 

Caiff ein gwaith ei dywys gan ein MANiffesto (PDF), a lansiwyd yn Hydref 2012.

Ein gwasanaethau

Llinell gymorth

Rydym yn cynnig Llinell Gymorth gyfrinachol sy’n cwmpasu’r Deyrnas Unedig gyfan, wedi’i staffio gan ein Nyrsys Arbenigol, i unrhyw un sy’n bryderus am neu wedi’i effeithio gan ganser y prostad: 0800 074 8383*

I anfon e-bost at y Llinell Gymorth, defnyddiwch ffurflen gyswllt y Llinell Gymorth

Cefnogaeth un i un

Weithiau, bydd siarad â rhywun sydd wedi cael yr un profiad yn gymorth. Pa un ai a oes gennych ganser y prostad neu os ydych yn aelod o deulu neu’n ffrind i rywun sy'n byw â chanser y prostad, gallwn eich cynorthwyo i gysylltu ag un o'n gwirfoddolwyr cefnogol, sydd wedi'u hyfforddi i wrando a chynnig cymorth. Fe wnawn eich paru â gwirfoddolwr ar sail eich amgylchiadau a’ch pryderon.

Cymuned ar-lein

Gallwch ymuno â negesfwrdd ein haelodau ble bydd pobl yn trafod amrywiaeth helaeth o faterion sy’n ymwneud â chanser y prostad mewn amgylchedd ar-lein croesawus.

*Gellir monitro galwadau at ddibenion hyfforddiant. Fodd bynnag, cedwir cyfrinachedd rhwng galwyr a Prostate Cancer UK. Mae’n flin gennym na allwn ateb ymholiadau gan ymwelwyr o dramor, ond gellir llwytho ein holl gyhoeddiadau i lawr o'n gwefan.

Ein gwybodaeth cyfrwng Cymraeg

  • Gwybod am eich prostad:canllaw cyflym. Mae’r canllaw cyflym hwn yn cynnig gwybodaeth sylfaenol am ganser y prostad a phroblemau eraill y prostad, yn cynnwys gwybodaeth am ffactorau risg a symptomau.
  • Canser y prostad:canllaw i ddynion sydd newydd gael diagnosisMae’r llyfryn hwn yn fersiwn Cymraeg/Saesneg o’n canllaw i ddynion sydd wedi cael diagnosis o ganser y prostad yn ddiweddar. Mae lle ynddo i gofnodi manylion y diagnosis, dewisiadau triniaeth a chysylltiadau allweddol. Fe wnaeth y fersiwn Saesneg ennill Gwobr Gwybodaeth i Gleifion ynghylch Iechyd Dynion (2008) yng ngwobrau Llyfrau Meddygol BMA. Archebwch y llyfryn hwn.

Codi arian

Caiff ein gwaith ei ariannu bron iawn yn gyfan gwbl trwy haelioni cwmnïau, ymddiriedolaethau, grwpiau cymunedol ac unigolion.

Ni yw prif fuddiolwr Sefydliad Movember hefyd. Yn 2012, fe wnaeth 1.1 miliwn o Frodyr Mo a Chwiorydd Mo godi dros £92 miliwn yn fyd-eang; cyfrannwyd dros £27 miliwn o'r arian hwnnw yn y Deyrnas Unedig . Rydym hefyd yn elwa ar gymorth cyfredol Marks & Spencer, Keyline, y Post Brenhinol a busnesau blaenllaw eraill. Rydym yn ddiolchgar i nifer gynyddol o ymddiriedolaethau sy’n ein cynorthwyo. Bob blwyddyn, bydd miloedd o gefnogwyr yn cymryd rhan mewn heriau neu ddiwrnodau codi arian i gynorthwyo’r achos.

Darllenwch ragor am rai o’n gweithgareddau codi arian

Ymgyrchu

Ni sy’n arwain y gwaith o lobïo’r llywodraeth am well gofal canser y prostad.

Rydym yn ymgyrchu i wella ymwybyddiaeth ynghylch canser y prostad, gwella gwasanaethau a lleihau anghyfartaleddau yng ngofal canser y prostad.

Gallwch ein cynorthwyo trwy gefnogi ein hymgyrchoedd.

Gweithio gyda chymunedau Affricanaidd Caribïaidd

Mae dynion Affricanaidd Caribïaidd dair gwaith yn fwy tebygol o ddatblygu canser y prostad na dynion gwyn sydd yr un oed â hwy. Fodd bynnag, maent hefyd yn llai tebygol o fod yn ymwybodol ohonno.

Trwy weithio gyda grwpiau cymunedol i drefnu digwyddiadau, rhoi sgyrsiau a rhannu gwybodaeth, ein nod yw gwella dealltwriaeth o’r cyflwr a chefnogi’r gymuned Affricanaidd Garibïaidd i ddelio â’i effaith.

Darllenwch ragor ynghylch sut i gyfranogi yn eich cymuned leol

Gweithio gyda gweithwyr iechyd proffesiynol

Rydym yn gweithio gyda gweithwyr iechyd proffesiynol i gefnogi eu datblygiad personol, annog arfer gorau a gwella safonau gofal i ddynion sydd â chanser y prostad.

Byddwn yn rhwydweithio ac yn cydweithio ag ymchwilwyr, partneriaid academaidd ac arbenigwyr clinigol i sicrhau ein bod yn cyflawni amrywiaeth o fentrau addysgol a groesawir ac y mae galw sylweddol amdanynt.

Gwybodaeth am yr elusen

Mae Prostate Cancer UK (a elwid gynt yn Elusen Canser y Prostad) yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (1005541) ac yn yr Alban (SC039332). Rhif cwmni cofrestredig 2653887. Swyddfa gofrestredig: Pedwerydd llawr, The Counting House, 53 Tooley Street, Llundain SE1 2QN Rhif Cofrestru TAW: 905 9415 18