This week we’re actively campaigning in Wales to improve treatment and support for local men. Andrew Seggie, Change Delivery Manager, tells us what's on the agenda.

Campaign graphic
22 Mar 2017
In - Blog News

We've got a busy week in Wales and we're working with influential bodies, such as the Wales Cancer Alliance and the Welsh government, to bring about change. Here's what we're up to. (Cyfieithiad Cymraeg ar gael isod.)

Our plans this week -

Monday (20/03/17)

We attended the Wales Cancer Alliance meeting with Vaughan Gething, Cabinet Secretary for Health. We asked how the Welsh Government plans to approach the issue of early diagnosis for prostate cancer in primary care, from now until 2020, including symptom awareness and risk factors.
 
We’re still hearing that some men in Wales are having problems accessing life-extending drugs including Radium-223, so we wanted to find out what progress the Welsh Government is making here.
 
In particular, we looked at the Welsh Cancer Delivery Plan 2017-2020, in which the Welsh Government commits to equality of access to treatment and care across different regions in Wales.

Wednesday (22/03/17)

In the morning we’ll be spending more time with Vaughan Gething, but this time celebrating the progress of introducing mpMRI before biopsy in Cardiff.

In the afternoon, we’ll be staying put in Cardiff to attend the Wales Cancer Alliance drop in session where we’ll have the opportunity to speak to Assembly Members about our work and improving cancer services across Wales.
 
We look forward to updating you soon with how our week in Wales went.

Ein cynlluniau yr wythnos hon -

Dydd Llun (20/03/17)

Aethom i gyfarfod Cynghrair Canser Cymru gyda Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd. Gofynasom sut mae Llywodraeth Cymru yn cynllunio mynd i'r afael â mater diagnosis cynnar o ganser y prostad mewn gofal sylfaenol, o hyn hyd at 2020, gan gynnwys ymwybyddiaeth o symptomau a ffactorau risg.

Rydym yn dal i glywed bod rhai dynion yng Nghymru yn cael problemau i gael mynediad at gyffuriau estyn oes yn cynnwys Radiwm-223, felly roeddem yn dymuno cael gwybod pa gynnydd mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud yma.

Yn benodol, edrychasom ar Gynllun Cyflenwi Canser Cymru 2017-2020, lle mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i gydraddoldeb mynediad at driniaeth a gofal ledled gwahanol ardaloedd yng Nghymru.

Dydd Mercher (22/03/17)

Yn y bore byddwn yn treulio rhagor o amser gyda Vaughan Gething, ond y tro hwn yn dathlu cynnydd cyflwyno mpMRI cyn biopsi yng Nghaerdydd.

Yn y prynhawn, byddwn yn aros yng Nghaerdydd i fynychu sesiwn galw heibio Cynghrair Canser Cymru lle cawn gyfle i siarad gydag Aelodau Cynulliad am ein gwaith a gwella gwasanaethau canser ledled Cymru.

Edrychwn ymlaen at eich diweddaru gyda sut aeth ein hwythnos yng Nghymru.

comments powered by Disqus